AnimeAnimeEpisodesEpisode 1Episode 2Episode 3Episode 4Episode 5Ookami Shoujo to Kuro Ouji OVAEpisode 6MusicLOVE GOOD TIMEOokami HeartCharactersCharactersNozomi KamiyaAyumi SandaErika ShinoharaMarin TachibanaAki TezukaYuu KusakabeTakeru HibiyaFemaleAyumi SandaHitomi SataErika ShinoharaReika SataMarin TachibanaAki TezukaRena FukamiMaleYuu KusakabeNozomi KamiyaTakeru HibiyaKyouya SataJun SandaYoshito KimuraKyouya Sata/RelationshipsMangaMangaChaptersChapter 1Chapter 10Chapter 11Chapter 12Chapter 13Chapter 14Chapter 15